Get Adobe Flash player

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับประเทศ ครั้งที่ ๘ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

มหกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ  สืบสานสามัคคี  นำพาสู่เวทีอาเซียน

กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานกลุ่มโรงเรียน กลุ่มที่ ๘

ระหว่างวันที่  ๑๙ – ๒๑  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๙

วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

<รายละเอียดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ>