Get Adobe Flash player

การแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการยกระดับคุณภาพทางการศึกษา

ตามที่สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  กลุ่มที่ ๙ 

ได้รับงบประมาณในการดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพทางการศึกษา  เพื่อ

เตรียมความพร้อมให้แก่ผู้เรียนที่จะเข้ารับการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้น

พื้นฐาน (O-NET) และด้านพระพุทธศาสนา (B-NET)    ซึ่งตามมติที่ประชุม

ผู้บริหาร เมื่อวันที่  ๑๔  มกราคม  ๒๕๕๙  มีมติดำเนินโครงการในระหว่าง

วันที่  ๒๖ – ๒๘  มกราคม  ๒๕๕๙  โดยการแบ่งออกเป็น  ๗  โซน

<<รายละเอียดเอกสาร>>

<<ประกาศสำนักงานกลุ่ม ฯ>>

<<เอกสารการแบ่งโซนอบรม>>

<<ตารางตรวจเยี่ยมโซน>>