Get Adobe Flash player

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมอบรมโครงการถวายความรู้เรื่องการสหกรณ์

แก่พระภิกษุสงฆ์

สังกัด กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๙

จัดอบรมระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙

ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๕ จังหวัดนครราชสีมา

ดาวน์โหลดเอกสาร