โครงการแข่งขันมหกรรมทักษะวิชาการ

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับกลุ่ม ครั้งที่ ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

“น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การศึกษาพระปริยัติธรรม”

กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ร่วมกับ สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๙

วันที่  ๒๓–๒๔  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐

ณ โรงเรียนกิตติญาณวิทยา วัดมหาวนาราม  (พระอารามหลวง)

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี


<<รายละเอียดกิจกรรมการแข่งขันมหกรรมทักษะวิชาการ(แก้ไข)>>

<<ใบตอบรับเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ>>

<<กำหนดการแข่งขันทักษะ>>